ستر و هچر همزمان

امروزه دستگاه های جوجه کشی به صورت ستر و هچر همزمان ساخته می شوند. اما بیشتر کاربران در مورد این ویژگی سوال دارند که آیا این قابلیت به بهتر شدن وضعیت جوجه کشی کمک خواهد کرد و یا اینکه جوجه کشی را برای آنها مشکل تر خواهد ساخت. طبیعت هر ویژگی و قابلیت جدیدی که به دستگاه های گروه صنعتی اسکندری افزوده می شود، در جهت افزایش راندمان جوجه کشی و آسوده ساختن شیوه کار با دستگاه است، بنابراین قابلیت ستر و هچر همزمان نیز در همین راستا خواهد بود.

ستر و هچر همزمان چیست؟

معمولا دوره جوجه کشی شامل دو زیر دوره می شود که با نام های دوره ستر و دوره هچر شناخته شده اند، در دوره ستر تخم ها باید دائما در حال چرخش باشند و دما و رطوبت خاصی را باید برای این دوره اعمال نمود. دوره هچر نیز معمولا سه روز آخر جوجه کشی را شامل می شود، در این دوره باید چرخش تخم ها را متوقف نمود و دما و رطوبت مخصوص به این دوره را اتخاذ کرد.
برای انتقال تخم ها از دوره ستر به دوره هچر باید چرخش کل راک ها را متوقف نمود و دما و رطوبت را برای دوره هچر تنظیم نمود، بنابراین فرد باید تخم ها را با هم و در یک روز مشخص وارد دستگاه کُنَد تا همه تخم ها را با هم به دوره هچر منتقل کند. اما در دستگاه های ستر و هچر همزمان نیازی به انتقال تخم ها در یک زمان مشخص نیست و فرد می تواند به فاصله چند روز به چند روز تخم های جدیدی را وارد دستگاه کند بدون اینکه نگران دوره هچر آنها باشد چون در قسمت زیرین دستگاه مکانی برای دوره هچر تعبیه شده است. در این مکان چرخش تخم ها متوقف می شود و دما و رطوبت آن ناحیه برای دوره هچر کاملا مناسب خواهد بود و نیازی به تغییر در دما و رطوبت دستگاه نیز وجود ندارد.

آیا قابلیت ستر و هچر همزمان به افزایش راندمان جوجه کشی کمک خواهد کرد؟

طبیعتا بله ، چون که فرد جوجه کش مجبور نیست تخم ها را ذخیره کند تا آنها را به یکباره و با هم وارد دستگاه کند، بنابراین هر تخمی را بلافاصله پس از تولد وارد دستگاه خواهد کرد، بنابراین جوجه کشی در زمان مقرر صورت خواهد گرفت و هیچ آسیبی به نطفه نخواهد رسید. از طرف دیگر در دستگاه های ستر و هچر همزمان نیازی به انتقال و جا به جایی تخم ها حین جوجه کشی نیست، بنابراین شوک دمایی وارده به جنین نیز به حداقل خواهد رسید. بنابراین می توان گفت که تمامی این موارد به افزایش راندمان جوجه کشی کمک خواهد کرد.