ستر و هچر همزمان امروزه دستگاه های جوجه کشی به صورت ستر و هچر همزمان ساخته می شوند. اما بیشتر کاربران در مورد این ویژگی سوال دارند که آیا این قابلیت به بهتر شدن وضعیت جوجه کشی کمک خواهد کرد ...